Mitgliederliste

Ort Typ Pokémon Level Geld
Gavina N Felilou [m] Lv. 7 700$
Traumbrache Rüpel (m) Nagelotz [m] Lv. 10 400$
Rüpel (w) Felilou [w] Lv. 10 400$
Grundwassersenke Rüpel (m) Nagelotz [m] Lv. 12 480$
Rüpel (m) Nagelotz [m] Lv. 12 960$
Rüpel (m) Nagelotz [m] Lv. 12
Septerna City N Dusselgurr [m]
Praktibalk [m]
Schallquap [m]
Lv. 13
Lv. 13
Lv. 13
1300$
Ewigenwald Rüpel (m) Ganovil [m] Lv. 16 640$
Rüpel (w) Felilou [w] Lv. 16 640$
Rüpel (m) Nagelotz [m] Lv. 16 640$
Rüpel (m) Nagelotz [m]
Nagelotz [m]
Ganovil [m]
Lv. 14
Lv. 14
Lv. 14
560$
Stratos City Rüpel (m) Ganovil [m]
Ganovil [m]
Lv. 17
Lv. 17
680$
Rayono City Rüpel (m) Kukmarda [m]
Unratütox [m]
Lv. 18
Lv. 18
720$
N Ganovil [m]
Zurrokex [m]
Flampion [m]
Symvolara [m]
Lv. 22
Lv. 22
Lv. 22
Lv. 22
2200$
Tiefkühlcontainer Rüpel (m) Ganovil [m]
Kukmarda [m]
Lv. 23
Lv. 23
920$
Rüpel (w) Kleoparda [w] Lv. 24 960$
Rüpel (w) Unratütox [w] Lv. 24 960$
Rüpel (m) Kukmarda [m] Zurrokex [m] Lv. 23
Lv. 23
920$
Elektrolithhöhle Rüpel (m) Ganovil [m]
Zurrokex [m]
Kukmarda [m]
Lv. 26
Lv. 26
Lv. 26
1040$
Rüpel (m) Zurrokex [m] Lv. 28 1120$
Rüpel (w) Unratütox [w]
Kleoparda [w]
Lv. 27
Lv. 27
1080$
Rüpel (w) Unratütox [w]
Unratütox [w]
Unratütox [w]
Lv. 26
Lv. 26
Lv. 26
1040$
Rüpel (m) Kukmarda [m]
Ganovil [m]
Lv. 27
Lv. 27
1080$
Rüpel (w) Kleoparda [w] Lv. 28 1120$
Rüpel (m) Genovil [m]
Kukmarda [m]
Lv. 27
Lv. 27
1080$
N Kastadur [m]
Sedimantur [m]
Wattzapf [m]
Klikklik
Lv. 28
Lv. 28
Lv. 28
Lv. 28
2800$
Drachensteige Rüpel (m) Kukmarda [m] Lv. 34 1360$
Rüpel (w) Kleoparda [w] Lv. 34 1360$
Rüpel (m) Zurrokex [m] Lv. 34 1360$
Rüpel (w) Kleoparda [w]
Kleoparda [w]
Lv. 33
Lv. 33
1320$
Rüpel (m) Kukmarda [m]
Rokkaiman [m]
Zurrokex [m]
Lv. 32
Lv. 32
Lv. 32
1280$
Rüpel (m) Kukmarda [m]
Rokkaiman [m]
Lv. 33
Lv. 33
1320$
Rüpel (m) Rokkaiman [m] Lv. 34 1360$
Rüpel (w) Unratütox [w]
Kleoparda [w]
Lv. 33
Lv. 33
1320$
Rüpel (m) Kukmarda [m] Lv. 34 1360$
Alter Palast Rüpel (m) Kukmarda [m]
Rokkaiman [m]
Rokkaiman [m]
Lv. 34
Lv. 34
Lv. 34
1360$
Rüpel (m) Zurrokex [m]
Kukmarda [m]
Lv. 35
Lv. 35
1400$
Rüpel (w) Depotox [w] Lv. 36 1440$
Rüpel (m) Rokkaiman [m] Lv. 36 1440$
Rüpel (w) Kleoparda [w]
Unratütox [w]
Unratütox [w]
Lv. 34
Lv. 34
Lv. 34
1360$
Rüpel (m) Kukmarda [m]
Zurrokex [m]
Lv. 35
Lv. 35
1400$
Rüpel (w) Unratütox [w]
Kleoparda [w]
Lv. 35
Lv. 35
1400$
Schloss von N N Zekrom/Reshiram
Klikdiklak
Zoroark [m]
Karippas [m]
Aeropteryx [m]
Galetwino [m]
Lv. 52
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
Lv. 50
10000$
G-Cis Echnatoll [m]
Bisofank [m]
Branawarz [m]
Caesurio [m]
Zapplarang [m]
Trikephalo [m]
Lv. 52
Lv. 52
Lv. 52
Lv. 52
Lv. 52
Lv. 54
9720$
Elektrolithöhle Rüpel (m) Kukmarda [m]
Irokex [m]
Lv. 63
Lv. 63
2520$
  Rüpel (w) Kleoparda [w]
Deponitox [w]
Kleoparda [w]
Lv. 62
Lv. 62
Lv. 62
2480$
Alter Palast Rüpel (m) Rabigator [m]
Lv. 64 2560$

    
 
 
SilverHospital Final Judgement GinomeGelati Beauty Sky Evonia
Kijinoryo Burakki Pixel Pokefans Pokefans